Bharatanatyam Examination (Grade Syllabus)

1st Grade Practical

 1.  Thattadavu (8)
 2. Nattadavu (8)
 3. Paraval adavu (4)
 4. Kuthithu med Adavu (4)

Theory

 1. Thiyana Slokam
 2. Guru Shrothiram
 3. Asamyutha Hastas
 4. Thalam for all the Aadavus

2nd Grade Practical

 1. Theiya theiye adavu (4)
 2. That thei tham adavu (6)
 3. That thei thaha adavu (4)
 4. Thei thei thaththa adavu (3)
 5. Kathari adavu
 6. Kathi adavu
 7. Thalam for all the adavus

Theory

 1. Samyutha hastam
 2. Griva Bedham

3rd Grade Practical

 1. Thei thei tham
 2. Thith thith thei (2)
 3. Thei thei thith thith thei
 4. Thahatha jamthari tha
 5. Thith theiyumtha tha thei (3)
 6. Utsangaga adavu
 7. Mandi adavu (4)
 8. Sarukkal adavu
 9. Thalam for all the adavus

Theory

 1. Thirusti bedham

4th Grade Practical

 1. Kitathaka tharikitathom
 2. Thadhinginathom
 3. Pancha nadai (5)
 4. Alarippu thisram
 5. Thalam for all the adavus

Theory

 1. Siro bedham